Грантовая деятельность

«Отогой нааданай» видеоконкурс үнгэрбэ

«Отогой наадан» гэһэн грантова проектын түрүүшын хэһэг болохо видеоконкурснуудай харалган үнгэрбэ. Сагаалганай гэр бүлын байдал харуулха зорилготой арбаад видеобүтээлнүүдые жюриин гэшүүд хаража, дүнгүүдыень апрелиин 11-дэ соносоод, илагшад урмашуулагдаха түсэбтэй юм ха. Харин бүхы бүтээлнүүд адлишаг түхэлэй алдуунуудтай байба гэжэ жюриинхид мэдүүлбэ. Тэдэ алдуунууд тухай культурологиин эрдэмэй кандидат Дулмажаб Цынгуева хөөрэбэ.

Администратор | 04.03.2024 | Грантовая деятельность
На главную