Ульһа дулаахан уулзалга — ууган ахашуулай хүндэлэл гээ…

Ульһа дулаахан уулзалга — ууган ахашуулай хүндэлэл гээ…

Байгша оной апрелиин 25-да Агын үндэһэтэнэй Сэбэгэй Гомбожабай нэрэмжэтэ музейдэ үглөөнһөө эхилээд Үзөөн нютагай ахатан сугларба. Холын замһаа буугшад эгээ түрүүн халуухан сай баряад, музейн үзэсхэлэнгүүдтэй танилсаба, хөөрүүлбэ. Баһа музейн албатадай саг үргэлжэ ябуулдаг ажалайнь зарим дүршэлтэй танилсаба. Эсэстэнь, музейн үндэр айлшад баһа өөһэдтэеэ танилсуулба, хөөрэбэ.

Энэ гэбэл Сэбэгэй Гомбожабай нэрэмжэтэ музейн эгээ түрүүшын туршалга болобо. Саашадаа, байн-байн лэ, Ага тойрогой болон Үбэр Байгалай бүгэдэ хизаарай нютаг бүхэнэй аха захатантай иимэ уулзалгануудые эмхидхэхэ заншал эхи абаба гээшэ.

Музейгөөр ябагшадай дүрэ зураг харагты.

Дата публикации: 26.04.2024
В новости