Отзывы о квест-игре «Би — буряадби!»

Отзывы о квест-игре «Би — буряадби!»

«Би-буряадби» гэhэн квест- наадан аргагүй ехэ hонирхолтой,ехэ удхатай, илангаяа, ургажа ябаhан үхибүүдтэ  хэрэгтээ, түрэл хэлэндээ анхаралтай боложо, буряадаараа дуугарха дуратай болохо гэжэ hананабди. Энэ наада зохёожо эмхидхэhэн музейн ажалшадта ехэ баярые хүргэнэбди, зохидоор табан станцинуудта угтажа, hонирхолтой даабаринуудые үгэжэ хүүгэдэй hонирхол улам хурсадхажа шадаа. Гоё hайхан бэлэгүүдые абажа, баяртайнууд гэртээ бусаабди.

Квест – нааданай хабаадагшад Гомбожапов Бадматанай гэр булэ, «Улаан – Булаг» бүлгэм.

Выражаем огромную благодарность сотрудникам музея! За познавательную семейную квест-игру «Би — буряадби!» огромное спасибо.  Ваша работа вызывает восторг и уважение. Были подобраны интересные и познавательные вопросы и задания. Все участники конкурса выложились на 100%, каждый участник старался продемонстрировать свои знания по обычаям и традициям бурятского народа, знания родного языка.  Мы узнали много нового и интересного.

Желаем вам крепкого здоровья, вдохновения, творческого энтузиазма, успехов, мира и добра.

Члены команды «Улаан-Булаг», Согто-Хангил.

 Ехэ зохид наадан болоо. Табан үе хабаадаха, сэгнэлтэ табихань намда ехэ һайшаагдаа.Энэ наада саашань һургуули, сэсэрлиг болон соелой байшанда эмхидхэжэ, үргэн дэлисэтэй болгомоор байна. Тиихэдэ үшөө музей соо үнгэргэгдэхэдөө ехэ удхатай ба таарамжатай байна, бүхы юумые нюдөөрөө хаража танилсажа, мэдэжэ, хадуужа абаха талаар. Ажалдатнай амжалта хүсэнэб!

Цынжидма Цырендашиева, “Би – буряадби!” гэһэн квест – нааданай жюриин гэшүүн

 

 Сэбэгэй Гомбожабай нэрэмжэтэ Агын үндэhэтэнэй музейн ажалшадай эмхидхэhэн “ Би — буряадби!” гэhэн квест — наадан байгша оной апрель hарын 11 — эй үдэр дээдэ хэмжээндэ үнгэргэгдэбэ.

Музейн ажалшад ехэ оролдолго гаргажа, энэ хэмжээ ябуулга  хэhэндэнь баярламаар!

Табан хушуун малай тоогоор табан талмайда эмхидхэгдэhэн шатануудта тойрогоймнай зүг бүхэнhөө сугларhан  5 — 5  гэшүүдhээ бүридэhэн 6 команда хоорондоо мүрысэбэ:

  1. Агын буряадай түүхэ;
  2. Буряад арадай хубсаhан
  3. hэеы гэр
  4. Табан хушуун мал
  5. Ага нютагаймнай байгаали: амитад ба ургамал.

Тус сэдэбүүдээр үгтэhэн асуудалнуудта команданууд шадаха зэргээрээ харюусаба.

Командын бүридэлдэ сэсэрлигэй, эхин шатын классай, дунда гү, али ахалагша классай хүүгэд, эжы гү, али аба, хүгшэн гү, али нагаса эжы абын нэгэн хабаадаа.

Жюриин гэшүүн боложо, команда бүхэнэй харюунуудые шагнаад байхадаа, арадайнгаа  ёhо заншал, түүхэ  гээшые үхибүүдтээ hайнаар ойлгуулха шухала гэжэ тэмдэглэмээр.

Һургуулинуудта буряад хэлэнэй ба литературын хэшээлнүүдhээ гадна ёhо заншал, түүхэ зааха.

Гэртэхин, хүгшэн ба нагаса эжы абанарынь  үхибүүдтэеэ түрэл хэлэн дээрээ хөөрэлдэхэ, ёhо заншалаа үдэр бүриин байдал дээрээ ойлгуулжа байбал, түрэл хэлэмнай,  заншалнай хүгжэхэнь лабтай!

“ Би — буряадби!” — гэhэн мүрысөөндэ хабаадагша бүхэн БУРЯАД хүн байhандаа баясан, омогорхон, сэдьхэл дүүрэн нютагаа бусаhаниинь hайшаалтай.

Иимэ ехэ удха шанартай заншалта хэмжээ ябуулганууд боложол байхань болтогой!

Цымпилма Цыбикова, “Би – буряадби!” гэһэн квест – нааданай жюриин гэшүүн.

 

#доброедело75 #грантгубернатора75

 

 

Дата публикации: 15.04.2024
В новости