Нухэд басагадай уулзалга

Нухэд басагадай уулзалга

Алтарганын нааданай үедэ Агын Сэбэгэй Гомбожабай нэрэмжэтэ музейн эмхидхэһэн «Түрэлөө бэдэрнэбди» гэһэн буланда ехэ һонирхолтой уулзалга болоо юм. Юуб гэхэдэ, аяар холын 1976 ондо Догойн дунда һургуулиин 6-дахи классай һурагша Хандажаб Тагарова Монгол уласай Дорнод аймагай Сагаан Обоо сомоной һургуулиин баһал 6-дахи ангиин басаган Сэрэндашын Гэрэлма хоер бэшэгээр танилсаад, олохон жэлэй туршада бэшэгээр нүхэсэжэ байһан ха. Харин хойшодоо һургуулияа дүүргэжэ, хоер нүхэдэй холбоо таһалдаа юм гү, юрэдөөл, энэ 2022 оной Алтарганын үедэ монголой Сэрэндашын Гэрэлма «Түрэлөө бэдэрнэб» гэһэн булангай туһаар Догойн нүхэр басагатаяа ололсожо, бэе бэеэ түрүүшынхеэ хараба. Тэрэ уулзалгыень видеодо харагты.

 

 

 

Дата публикации: 24.07.2022
В новости