«Бурятские слова в переводе на русский язык»

«Бурятские слова в переводе на русский язык»

Амитан — животное

 

 1.  Бодон  гахай – дикая  свинья
 2.  Буга — олень
 3.  Хэрмэн — белка
 4.  Шандаган — заяц
 5.  Хүдэри — кабарга
 6.  Хандагай — лось
 7.  Жэрхэ — бурундук
 8.  Гүрөөhэн — косуля
 9.  Үрхэ — суслик
 10. Охотноон — пищуха
 11. Заряа — ёж
 12. Баабгай — медведь
 13. Шоно — волк
 14. Үнэгэн — лисица
 15. Шэлүүhэн — рысь
 16. hолонго — колонок
 17. Булган — соболь
 18. Доргон — барсук
 19. Сагаан үен — горностай
 20. Харха – ондатра
 21. Халюун — выдра
 22. Хаб загаhан -нерпа
 23. Элбэнхэ — енот
 24. Арсалан — лев
 25. Эреэн гүрөөhэн — тигр
 26. Сагаан баабгай — белый  медведь
 27. Мана hохор — крот

 

        Шубууд — птицы

 

 1.  Бүднэ — перепел
 2. Галуун — гусь
 3. Нугаhан — утка
 4. Тохорюун — журавль
 5.  Халзан  харгана — гагара
 6.  Хун  шубуун — лебедь
 7.  Хүхэ  дэглы — серая цапля
 8. Хойхо — баклан
 9.  Шүрхы — чирок
 10. Алаг-туун — галка
 11. Тоншуул — дятел
 12. Түүтэй — горлица
 13. Уран шубуун — ремез
 14. hааралжан — бекас
 15. Отоголжон — кулик
 16. Хайлгана — чайка
 17. Шаазгай — сорока
 18. Борбилоо -воробей
 19. Булжамуур — жаворонок
 20. Бүргэд — беркут
 21. Бүбөөлжэн — удод
 22. Гулабхаа — голубь
 23. Турлааг — ворона
 24. Уули — сыч
 25. Хайргана — жаворонок рогатый
 26. Харсага — ястреб
 27. Хара тоншуул — черный  дятел
 28. Хулда — лунь камышовый
 29. Хүхы — кукушка
 30. Хүхэ сэгсы – трясогузка
 31. Шара шубуун — сова
 32. Шиисгалдай — поползень
 33. Ямаан хараасгай — ласточка
 34. Торхируун — куропатка
 35. hойр — глухарь
 36. Хирээ — ворон
 37. Хүхэ шаазгай — сорока  голубая
 38. Элеэ — коршун
 39. Шонхоло — клущица
 40. Бэгсэргэ — филин
 41. Тоодог — дрофа
 42. Хүдүү -рябчик
 43. Хура — тетерев
 44. Гургалдай — соловей
 45. Алаг шубуун — грач
 46. Тэмээн хараасгай – стриж

 

        Модон — дерево

 

 1. Шэнэhэн — лиственница
 2. Уляангир — тополь
 3. Тэрэнги — багульник
 4.  Арса — можжевельник
 5. Уляаhан — осина
 6. Хуhан — береза
 7. Хасуури — ель
 8. Жодоо — пихта
 9.  Нарhан — сосна
 10. Хуша – кедр

 

        Загаhан — рыба

 

 1. Абарга  загаhан,  халим  — кит
 2. Улаан  загаhан — семга
 3. Сурхай — щука
 4. Хадаран  загаhан — хариус
 5. Yхэр хараасгай — касатка
 6. Хулда  загаhан  — лосось
 7. Гутаар — налим

8 .   Тээли,  хэлтэгэнэ — лещ

 1. Альган  загаhан — камбала
 2. Шабарай хулда — кета
 3. Холбордой — сом
 4. Хөөлэнтии — карась
 5. Хилмэ — осетр
 6. Алгана — окунь
 7. Мүргэ, hалбарга — сазан
 8. Жараахай — гальян
 9. Омоли — омуль
 10. Тула — таймень
 11. Ялаагана — сорога, сорожина

 

        Ургамал — растение

 

 1.  Таба hалаа — подорожник
 2.  Нохойн  хоншоор — шиповник
 3. Долоогоно — боярышник
 4.  Гэшүүнэ — ревень
 5.  Тарнаан — ревень  полевой
 6.  Мангир — лук  монгольский
 7.  Алтаргана — золотарник
 8.  Ургы — подснежник
 9.  Ая  ганга — чабрец
 10. Сахилза — ирис
 11. Носоргоно — репейник
 12. Дааган шэхэн – конский  щавель
 13. Шүдэр үбhэн — вьюнок
 14. Хайлааhан — ильм
 15. Хилгана — ковыль

 

        Сэсэг — цветы

 

 1. Балжан  гарма — ромашка
 2. Улаалзай — лилия
 3. Алаг нюдэн — фиалка
 4. Бамба сэсэг — роза
 5. Ургы — подснежник
 6. Хонхо сэсэг — колокольчик
 7. Нямняа сэсэг – одуванчик

 

        Үнгэ — цвет,  оттенки

 

 1. Улаан — красный
 2. Шара  улаан — оранжевый
 3. Шара — желтый
 4. Ногоон — зеленый
 5. Сэнхир  хүхэ — голубой
 6. Хүхэ — синий
 7. Хара — черный
 8. Хүрин — коричневый
 9. Сагаан — белый
 10. Боро — серый
 11. Хүрин улаан — бордовый
 12. Ягаан — розовый
 13. Хуа — бежевый
 14. hаруул ногоон — салатовый
 15. Сэнхир ногоон – морская  волна
 16. Хара ногоон — малахитовая
 17. Гал улаан – багровый

 

        Бэеын  хубинууд — части  тела

 

 1. Мүр — плечо
 2.  Эгэм — ключица
 3. Yбсүүн,  сээжэ — грудь
 4.  hуга — подмышки
 5. Хүйhэн — пупок
 6.  Альган -ладонь
 7. Хүхэн -грудь
 8. Бэлхүүhэн — талия
 9. Гэдэhэн — живот
 10. hүүжэ — таз
 11. Сарбуу — запястье
 12. Хюмhан — ноготь
 13. Шэлэ хүзүүн – шейные  позвонки
 14. Балсан — мышцы
 15. Ташаа — бок
 16. Тохоног — локоть
 17. Матаргай — поясница
 18. Гуя, хондолой — попа
 19. Дала — лопатка
 20. Гар — рука
 21. Нюрган — спина
 22. Хурган — палец
 23. Ууса — крестец
 24. Охор hүүл — копчик
 25. Yбдэг — колено
 26. Тойн – коленная чашечка
 27. Шэлбэ — голень
 28. Табгай — стопа
 29. Ульмы -плюсна
 30. Можо — бедро
 31. Тахим — коленный сгиб
 32. Булшан — икры, мышцы голени
 33. Шагай — лодыжка
 34. hүеы — пятка ноги
 35. Ула — подошва
 36. Хүл – нога

 

Дата публикации: 13.04.2021
В новости