Буряадаар бэшэе. Түрэлхи хэлэмнай – угаймнай захяа.

Буряадаар бэшэе. Түрэлхи хэлэмнай – угаймнай захяа.

Гомбожаб Цыбиковай нэрэмжэтэ Агын үндэһэтэнэй музей Агын Буряадай тойрогто заншалта болоһон буряад хэлэнэй фестивалиин үедэ олохон хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэнэ ба тон эдэбхитэйгээр хабаадалсана.

Байгша оной октябриин 6-дэ Агын тойрогой ба тосхоной һургуулинуудай һурагшадай хоорондо үнгэргэгдэһэн “Түрэлхи хэлэмнай – угаймнай захяа” гэһэн мүрысөөндэ музейн дэргэдэ эрдэмтэн, газар ороноо шэнжэлэгшэ, профессор Гомбожаб Цыбиковай ажаябуулгада зорюулагдаһан площадка дэлгэгдэһэн байна. Тэндэ үхибүүд һонихолтой асуудалнуудта богонихон саг соо зүб харюунуудые үхэ гэжэ оролдолдожо, эрдэм мэдэсээрээ тэмсэһэн байнад. Зарим һургуулиин үхибүүд үндэһэн буряад хубсаһаа үмдэнхэй, буряад хэлэн дээрэ харюусаһаниинь ехэл һайшаалтай.

 

Дата публикации: 06.10.2023
В новости