Буряадаар бэшэе. Сэржэм үргэлгын удха шанар

Буряадаар бэшэе. Сэржэм үргэлгын удха шанар

«Сэржэм гээшэмнай янза бүриин байдаг юм. Һүн, һүтэй сай, хара сай, архи. Сэржэм үргэхэдөө, һүеэ тон түрүүн зүүн зүгтэ үргэхэ ёһотой. Һүүлээрнь һүтэй сайгаа урда зүгтэ, хара сай баруун зүгтэ, тиин архиин сэржэм хойто зүгтэ үргэхэ болоно. Тиихэдэ сахюусан бүхэн өөрынгөө сэржэмтэй байдаг, дасан субарга, мунхан бодхоогдоходоо, баһал өөр өөрынгөө зүгтэ байгуулагдадаг гээ­шэ. Тиимэһээ өөр өөрынь зүгтэ сэр­жэм үргэхэ шухала юм. Тэрэнэй хажу­угаар ганса сахюусадай бэшэ, харин Ногоон, Сагаан Дара Эхын сэржэмүүд байха. Сагаан Дара Эхын сэржэм ута наһатай байхын тула үргэнэбди. Ногоон Дара Эхын сэржэм — үри хүүгэдтэй болохын түлөө, Намсарай сахюусанай сэржэм — баян бардам болохын тула.

Һүн гээшэ бүхы буряадаймнай шухала сагаан эдеэн ха юм. Һүнһөө урдаа хараха эдеэмнай — зөөхэй, тоһон, шара тоһон, ээзгэй, айраг, аар­сан г.м. — буйлуулагдажа тарана. Мүн шара тоһоор зулаяа бадараанабди.

«Сэржэм» гэжэ үгэ түбэд хэлэнһээ ород хэлэндэ оршуулхада, «препод­носим золотой нектар, напиток», бу­ряадаар «алтан унда үргэхэ» гэһэн удхатай болоно. «Сэр» гэхэдээ «золо­той», мүн «жэм» гээшэмнай «үргэхэ, үргэл» юм. Энэ сэржэмнай, «алтан ундамнай» алтан зүүдхэлнүүдһээ, бэһэлигүүдһээ үшөө сэнтэй, үнэтэй ха юм даа. Сэржэм гээшэмнай дал­гатай байдаг, теэд заримдаа сэржэм уншаха, үргүүлхэдээ, заабол далга уншаха гэжэ байхагүй. Жэшээнь: дай­саниие даралгын сэржэм байха, мүн тэрээндэ далга байхагүй.

Олонхи һүзэгшэд сэржэмээ үргэхэдөө: «Тойроод байһан арад зон мүнөө байһан ажабайдалдаа һайн түбхинэжэ, хэжэ байһан ажал хэрэг­тээ урагшатай байг лэ!» — гэжэ хүсэдэг юм. Теэд ямаршье хүнэй һанаһан хүсэлынь һүзэглөөд, оролдоод байха­дань, заабол бүтэдэг ха юм. Тиимэһээ сахюусадтаа бүгэдэ зоной, түрэл түрхэмэй амгалан байдалай түлөө, үбшэн зоболондо дайрагдангүй, хэлэ аманһаа бэеэ арюудхахын түлөө г.м. хүсэлнүүдые һанан, тэрээндээ эти­гэн, бурхан багшадаа сэржэмээ ба­рихада, муу байхагүй бшуу.

Мүн бурхадтаа ганса сэржэм үргэхэ, «алтан ундаар» хүндэлхэ бэшэ, харин сагаан эдеэн табаг түхеэрдэг заншалтайбди. Тиигэжэ «Шэбдэг» гэжэ уншалга түхеэрэгдэдэг юм. Ун­шалга хэжэ байхадаа, хэншүү табяад, тиишэнь сагаан эдеэгээ, саахар боо­хор, хилээмэ хоолоо хайлуулнабди, тиин сахюусаднай үнэрһөөнь ам­сажа, сэржэмээр ундална. Тэрэнэй хажуугаар санзай ууюулнабди. Тэрэ­ниие ууюулхада, идам, сахюусад, тэн­гэри, хада yyлын, нютаг газарай эзэд үнэртэнь баярлажа хүндэлэгдэнэ. Тиимэһээ энэ мэтые мэдэжэ, ойлго­жо, ургажа байһан залуу үетэн хаду­уха ушартай болоно» -гэжэ Мунхэ-Жаргал лама тодорхойлбо.

Б. Баторова тодорхойлбо,

С.Бабуева гаргаба.

 

Дата публикации: 25.09.2023
В новости