Буряадаар бэшэе. Музейн ажал ябууд дундаа.

Буряадаар бэшэе. Музейн ажал ябууд дундаа.

Агын үндэһэтэнэй музейн ажалшад ехэ һонин үйлэ хэрэгүүдые эмхидхэжэл байдаг, олониитын үйлэ хэрэгүүдтэ эдэбхитэй хабаадалсадаг. Эдэ болон бэшэшье музейн һонинуудтай  буряад хэлэн дээрээ таанадтаа дурадхахам. Мүн байгша һарын 16-да  Алхана дээрэ «Баргай нааданай» мүрысөөн үргэн дэлисэтээгэйр үнгэрөө.  Холые холо гэнгүй һайхан Алхана дээрэ олон зон — залуушье, наһататайшуулшье, илангаяа мүрысөөндэ хабаадагшад — бэрхэ шагайшад сугларжа, эдэбхитэйгээр хабаадаба. Буряад зомнай ехэ урагшаа һанаатай, ехэ наадатай, зугаатай зон гэжэ үшөөшье элиржэ гарана.  Мүрысөөнэй шатын дундуур  эдэ зоноороо еохор татажа, ехэ баясаабди.  Мүрысөөнэй дүнгөөр олон илагшадшье гараа.  Тэндэ амаржа байһан ород зон шэнэ нааданай авторта-Б.Д.Дугаржаповта дүтэлжэ, һайхан үгэнүүдые хэлэбэ, еохор маанадтай адли хатарбад.  Энэ наада  түрүүшынхиеэ тэндэ хаража байһан зон ехэл зохидшоожо, саашадаа энээние бүри дэлгэрүүлхэ естой гэжэ тэмдэглэбэд. «Баргай наадан» гээшэмнай улам саашаа  дэбжэжэ, олон зониие нэгэдүүлжэ, шагайшадай дуратай наадан болохо гэжэ найдамжатай байнабди!

Үдэр бүри шахуу музейн байшан соо хэшээлнүүд,  квест-наадан, мастер-классууд үнгэрдэг. Жэшээлхэдэ, сентябриин 25 -да Россиин герой — Алдар Цыденжапов тухай хэшээл үнгэрөө. Ами наһаяа гамнангүй, олон зониие абарһан манай геройн  нүгшэһөөр арбан гурбан жэл үнгэрөө. Энэ хэшээлдэ Агын хоердохи дунда һургуулиин үхибүүд ерээд,  лекци шагнаад, геройн нэрэмжэтэ мини-эсминец нюдөөрөө шэмэглээд ошоо.  Тиигээд байхада, Агын Буряадай тойрогой бии болоһоор 86 жэл үнгэрбэ,  иимэ ушарай ойн баярта дашарамдуулжа, Агын гимназиин үхибүүдые урижа,  «Ага нютагнай суурхаг лэ!» гэһэн фотовыставкатай танилсуулбабди.  Хажуугаарнь,    амитадай зал соо Агын 1-дэхи дунда  һургуулиин оюутадтай краеведческэ саг үнгэргэгдээ.  Оюутад  амитадтай танилсажа, сельфи хэжэ хужарлаа.

Саашань гэхэдэ, үсэгэлдэр, сентябриин 26-да «Всемирный день окружающей среды»  гэһэн нэрэтэй үдэр байба.  Тиимэ тула Агын музейн ажалшад   багашуулда амитад тухай хөөрөөд,  Забайкалиин хизаар соо хоер лэ заповеднигууд бии гэжэ тодорхойлжо үгэбэд.  Хэшээлэй һүүлдэ үхибүүд булта сугларжа «Борохон малгай» гэһэн  спектакль һонирхожо харабад.  Спектакль табигшаднай  Иосиф Кобзоной нэрэмжэтэ Агын үхибүүдэй уран урлалай байшанай үхибүүд,  «Непоседы» гэһэн театрай эдиршүүл байба.  Олон жэлэй  турша соо энэ театр урагшатай хүтэлэгшэ Балдандоржина Долгор Балдандоржиевна болоно.    Спектакль харагшад — Агын нэгэдэхи ба гурбадахи гурбадахи классай оюутад байба.  Багшанарай зүгһөө Е.К.Попова ургажа ябаа актернуудтаа баярай үгэнүүдые хэлээд, амжалта хүсэбэ.

Буряад фестивалиин хугасаа соо «Табан сэсэн»гэһэн гэр бүлын интеллектуальна наадан гараха һарын 12 -до түсэблөөтэй.

Материал бэлдэгшэ

Бабуева С.М.

Дата публикации: 27.09.2023
В новости