Буряадаар бэшэе. Буряад зондо хабаатай сээрлэхэ зүйлнүүд

Буряадаар бэшэе. Буряад зондо хабаатай сээрлэхэ зүйлнүүд

Буряадаар бэшэе.  Буряад зондо хабаатай сээрлэхэ зүйлнүүд

—  Орондоо ороод, дуулаха, уйлаха сээртэй, зоболон һалахагүй;

—  Хутагын эри дээшэнь харуулжа табихагүй, аюултай байха;

—  Тогоонһоо хутагаар мяха зоожо абахада, муу ёротой;

—  Гэрээ нара буруу тойрохоёо сээрлэхэ;

—  Хаалга үүдэ түшэжэ һуухада муу ёротой;

—  Бахана (столб) тэбэрихэгүй, баханын зоболондо хүртэхэ.

—  Богоһо дээрэ һуудаггүй, үүдэнэй тотогоһоо хоёр гараараараа аһалдахагүй, ёро муутай;

—  Ганса модо баряад гэртэ орохогүй, гуйраншанай шэнжэ үзүүлхэ;

—  Гэртэ ороходоо, ташуур баряад орохогүй, газаа орхихо;

—  Тулхюур эдеэнэй шэрээ (стол) дээрэ табихагүй, үгырхые зүгнэхэ;

—  Түлхюур, малгай эрьюулхэгүй, эрьюу тэнэг болохо;

—  Абдар, шэрээ дээрэ һуухагүй, үридэ орохо;

—  Толи (зеркало) дээшэнь харуулжа табихагүй;

—  Хайша ангайлгаад орхихогүй, эгтээ ангалзуулхагүй;

— Эритэй юумэ (хутага, хайша, шүбгэ г.м.) хүн руу харуулхагүй, эреэрнь харуулжа хүндэ үгэхэгүй;

— Тогоон дотор эдеэнэй халбага хээд орхибол, шүдхэр долёохо, ажал хэрэг бүтэхэгүй;

— Морин хуур гэртээ худалдажа абахагүй, бэлэгээр абахада һайн. Гэртээ морин хууртай байхада, муу юумэн (негатив) халдахагүй;

—  Гэртээ «Алтан гэрэл» судар ба «Гэсэр» номтой байхада, аршатай байха гэдэг;

—  Ном уншажа байгаад, дэлгээгээд орхихогүй (илангаяа һүниндөө), шүдхэр уншаха, ухаан баларха (память ослабнет);

—  Саарһа дэмы хайшалхагүй, хэрэг хубхай хооһон байха.

Цырен -Ханда Дарибазарова

Дата публикации: 03.10.2023
В новости