Буряадаар бэшэе. Буряад зондо хабаатай сээрлэхэ зүйлнүүд

Буряадаар бэшэе. Буряад зондо хабаатай сээрлэхэ зүйлнүүд

— «Эсэгэеэ гомдохообол, сүмбэр уула сүмэрхэ, эхэеэ гомдохообол, сүн далай шэргэхэ» гэһэнтэй адли нүгэл 7 үеын үри бэе, удамда хүртэхэ гэдэг;

— Абань һалихай ябадалаар ябабал, үри бэеынгээ үбдэжэ, үхэжэ үригдэхые зүгнэхэ;

— Хулгай хара мүртэй, хулгайн юумэ худалдажа абабал, адли нүгэлтэй;

— Хүнэй малгай, үмдэ үмдэхэгүй, хүнэй муу заяан халдажа болохо, мүн өөрынгөө хубсаһа ондоо хүндэ үмдүүлхэгүй, талаан бэлигээ дамжуулха;

— Айлда хюмһаа абахагүй, тэрэ айлда ёро хараха;

— Һүн дээрэ хара уһа хэхэдэ хэшэг зайлаха, харин уһан дээрэ һү хэжэ болохо;

— Гурил зуурабал, альгаа хутагаар хюһахагүй, хэшэгээ алдаха. Гар гараа үрижэ ехэбшэлээд, угааха;

— Гараа угаагаад, һэгсэржэ болохогүй, аминай хэшэг барана;

— Гарай альган дээрэ юумэ зуража, бэшэжэ болохогүй;

— Гуталаа шэрэжэ, малгайгаа буруу харуулжа үмдэхэдэ, тархи муутай болохо, харин дабхарлажа үмдэхэдэ хоёр дахин гэрлэхэ;

— Хүнэй һуга доогуур, хүлэй забһараар гарахагүй, хии морин унаха;

— Өөрынгөө нэрые голожо болохогүй. Үхибүүдые бүтэн нэрээрнь дуудаха хэрэгтэй, «бүтэн нэрэтэй бүрин заяатай» гэдэг;

Цырен -Ханда Дарибазарова

Дата публикации: 10.10.2023
В новости