Буряадаар бэшэе. Буряад зондо хабаатай сээрлэхэ зүйлнүүд

Буряадаар бэшэе. Буряад зондо хабаатай сээрлэхэ зүйлнүүд

— Хэбтээд эдеэлхэгүй, хэбтэриин үбшэн болохоёо зүгнэхэ;

— Ном уншажа дүүргээд, һуняахагүй, «һураһан юумэн һугаар гарашаха»;

— Эгтээ эшхэржэ ябахагүй, сэдьхэлэй хиитэй болохо;

— Тохоноглоод, үргэ шанаагаа тулахагүй, һанаа үнөөндэ дарагдаха;

—  Хоёр хүлөө бохиилгоод, ябаган һуудаггүй, нохой һуудал гэхэ;

— Томошуулай хөөрэлдэхэдэ, үргэ шагнахагүй, айлшанай ерэхэдэ, газаашаа гаража гү, али саагуур һууха;

— Айлшанай урдаһаа, үгы гэбэл, хүнүүдэй эдеэлжэ байхада, тооһо бурьюулжа шорой хамахагүй;

— Эдеэ хоол газаашань хаяхада, «аманай хэшэг ара руу гарана» гэдэг;

— Эдеэ хоолоороо наада хэхэ, тоглоходо сээртэй;

— Дала мүрөө хабшажа «мэдэхэгүй» гэхэдэ сээртэй;

— Хүндэ хурганай һалаагаар юумэ һарбайхагүй, һожоргүйгөө харуулха;

— «Жаргалтай байбал, орондоо бү дуула,

Зоболонтой байбал, орондоо бү уйла» гэһэн зүйр сэсэн үгэ бии;

— Түрэхэ эхэнэрэй урдуурнь гарахагүй;

— Харанхы һүни үһэеэ һамнахагүй;

— Эхэнэр хүн забилжа һуухагүй (в позе лотоса);

-Эхэ руугаа муухайгаар харахагүй, ехэ нүгэл;

Цырен -Ханда Дарибазарова

Дата публикации: 09.10.2023
В новости