Буряадаар бэшэе!

Буряадаар бэшэе!

2023 оной сентябриин 14 -һөө  октябриин 18-н болотор буряад хэлэнэй Фестиваль үнгэрхэнь. Фестивалиин хугасаа соо засаг зургаанай хүтэлбэрилэгшэд, орлогшонор, дээдэ ба дунда һургуулинуудай хүдэлмэрилэгшэд, соелой ажалшад  жэл бүри ехэ ажал ябуулдаг. Ехэ һонин хэмжээ ябуулганууд үргэн дэлисэтэйгээр үнгэрдэг.

Агын үндэһэтэнэй музейн ажалшад энэ үйлэ хэрэгтэ  һайн хабаадалсажа, һайхан үйлэ хэрэгүүдые үнгэргэдэг . Мүнөө жэл музейн ажалшад хараалагдаһан һарын турша соо онсо  үйлэнүүдые үнгэргэхэ: буряад хэлэн дээрээ музейн хэшээлнүүдые , буряад наадануудые, мүрысөөнүүдые г.м. эмхидхэхэ.  Жэшээлхэдэ, «Табан сэсэн» гэһэн гэр бүлын хоорондо ухаан бодолой мүрысөө  түсэблэһэн байнабди.  Энэ мүрысөөн  Агын үндэһэтэнэй музей соо 2022 ондо эмхидхэгдэһэн байна. Олон зон ехэ зохидшооһон байна, тиимэ тула, саашадаа энээхэн мүрысөөгөө заншалта болгохоео оролдонобди. Харин, эдэ болон бэшэшье хэмжээ ябуулгануудай  хажуугаар, өөһэдынгөө сайт дээрэ «Буряадаар бэшэе!» гэһэн гаршагтай буряад хэлэн дээрээ һонирхо татама материалнуудые табиха хүсэлэнтэйбди. Тэдэниемнай анхаралтай уншахыетнай уряалнабди!

Бабуева С.М.

Дата публикации: 20.09.2023
В новости