БАЯРАЙ ҮГЭ

БАЯРАЙ ҮГЭ

Энээхэн жаргалаа эдлыт даа!

Хонхын хүхюу жэнгирээн доро, түрүүшынхиеэ, аглаг һайхан Агын аймагай үлзы нютагаймни эрдэмэй гуламта болохо, Согто –Хангилай эхин шатын һургуулиин богоһо алхажа, «А» үзэг бэшэгтэ, тоо бодолгодо һургажа, минии ажабайдалай арюухан харгын эхи табиһан түрүүшынгөө багша Базар –Ханда Очировна Дулмаевае эгээл дулааханаар һанан дурсан ябагшаб. Энэмнэй хадаа, бурханай үршөөлөөр гэхэ гү, али хуби заяанай табисуураар багша болохо гэжэ түрэһэн хүн байжа болоо. Хүн хадаа бурханһаа угтэн бэлигээрэ, абари зангаараа, ажалда хандасаараа арад зоной дунда хүндэтэй болодог ха юм, харин ухаанай, шадалай хүсөөр лэ жаргалаа олодог гэхэ.

Россиин Федерациин арадай гэгээрэлэй отличник Базар-Ханда Очировна округой эрхим багшанарай тоодо үнинэй оронхой. Гуша гаран жэлдэ багшаар хүдэлхэ зуураа, баян дүршэлтэй, ном заалгын нарин оньһо тон һайн мэдэхэ, буряад арадайнгаа еһо заншал, жэнхэни хэлэнэйнгээ баялигуудтай, эхэ эсэгын һургаалнуудтай һурагшадаа танилсуулжа, үнэхөөрөө буряад еһоор һургахые оролдодог юм.

Өөрөө сэбэр һайхан сэдьхэлтэй, һаахаржа, хүхиржэ ябахагүй, бишыхан үхибүүдэй бодолые үнэн зүбөөр хүмүүжүүлжэ, эрдэм мэдэсэ олгохо гэжэ, зүрхэ сэдьхэлээрээ, сүлөө сагаа, бүхы хүсэлөө дууһан зорюулжа ябаал даа, хүндэтэ манай Базар-Ханда Очировна!

Эхин шатын һургуули дүүргэжэ, дунда классуудта маанадые абажа, хүмүүжүүлжэ ябаһан энеэбхилһэн харасатай, номгон даруу зантай Димидма Санжиевна Цырендашиевае, зоной урма зориг бадараама хэлэ зугаатай, сэсэн бодолтой Тимур Санжаевич Цымпиловые эндэ дурсангүй яалайб. Эдэл багшанараа хаража, зохидшоожо ябаһандаа багша болохо гэһэн мэргэжэл шэлээ еһотойб.

Багшанарай дээдэ һургуули дуургэхын урда тээ, Улаан-Үдын багшанарай училищидэ һуража байхадаа үедөө, баян дүршэлтэй болонхой, хүхюу, хүнгэн, сэбэр сэхэ зантай Цыен-Дулма Сайнсаковнада практикаяа гараа бэлэйб. Цырен-Дулма Сайнсаковна хэшээлнүүдээ ехэл һонирхолтойгоор үнгэргэхые оролдон, элдэб онол аргануудые: дуунуудые, оньһон үгэнүүдые, таабаринуудые, ухаан соогоо түргэн бодохо бодолгонуудые гэхэ мэтые олоор хэрэглэжэ, үхибүүдые һонирхуулдаг байһыень мартагшагүйб.

1988 ондо һургуулияа дүүргэжэ, багша мэргэжэлтэй болонхой, түрэл нютагаа бусаа бэлэйб. Тиихэдэ, Согто-Хангилай дунда һургуулиин директорээр бэрхэ хүтэлбэрилэгшэ, өөрын хараа бодолтой, эрилтэ ехэтэй Сергей Ринчинович Мижитов, эхин шатын һургуулиин завучаар, айхабтар ехэ дүй дүршэлтэй, эрдэм мэдэсэ ехэтэй, наһанай жолоое нягтаар баринхай, нютаг соогоо хүндэтэй Баир Дашидондокович Дашидондоков гэгшэд хүдэлжэ байгаа. Эхинһээ саашанхи хуби заяан дулдыдадаг. Баир Дашидондокович түрүүшын үдэрһөө эхилжэ, конспектнуудыемнай шалгажа, тон нягтаар ажалаа ябуулдаг һэн. Хэшээлнуудтэшни һуужа адаглаһанай һүүлээр, ехэ анхаралтайгаар шэнжэлжэ үзэхэдөө, һайн талыень булдыень тэмдэглэһэнэй удаа, аалиханаар, дүмүүхэнээр алдууешни заһажа үгэхэл даа.

Хожомоо, хэшэлнүүдтээ бэлдэхэдээ, заабол, хэлэһэн захяа үгэнүүдыень дүүргэхэ гэжэ оролдохош. Баир Дашидондокович хүнэй харилсаанай, бэеэ зүбөөр абажа ябаха талаар, залуу багшанарта ямар ехэ жэшээ үгэдэг байгааб даа!

Минии ажалай эхин алхамуудые дэмжэн, угтан абаһан багшанарые заабол нэрлэхэеэ һананаб: Ринчинова Татьяна Замбаевна, Цыдыпова Цыпелма Шираповна, Базарсадаева Базар-Ханда Нордоповна, Жамбалова Долгор Цыбендоржиевна, Батомункуева Цырен-Ханда Лодоевна, Дармаева Ханда-Жаб Данзановна, Дондокова Цырегма Очировна Бабудоржиева Дарима Жамбаловна гэгшэд болонол даа.

Хүндэтэ багшанараа, бүхы түрэл коллективтээ үнэн зүрхэнһөө баярые хүргэхэ дурамни хүрэнэ:

Уран туужа хэшээлнүүдтнэй

Уулын сэбэр аршаан болог,

Омог дуулим бодолнуудтнай

Одон шэнги һаруул байг!

 

Ошо заяата шадалаа

Олондо зорюулаат,

Энэрхы һайханаар хандуулан

Энхэхэн жаргалаа эдлыт даа!

Шойжит Арсаланова

 

Дата публикации: 05.10.2023
В новости