Шэнэ түлэблэл эхиеэ абаба

Шэнэ түлэблэл эхиеэ абаба

Агын тойрогой Сэбэгэй Гомбожабай нэрэмжэтэ үндэһэтэнэй музейдэ мэнэ мэнэ болоод лэ шэнэ хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэжэ байдагынь эли.

Энэ удаа “Ульһа дулаахан уулзалга” гэһэн музейн шэнэ проект эхиеэ абажа, үргэн дэлисэтэйгээр үнгэрбэ. Шэнэ проектын шугамаар Агын Буряадай автономито тойрогой хүдөө ажахын габьяата ажалшан Долгоржапов Цыбенжаб Бальжинимаевич түрүүтэй Үзөөн ба Табтаанай нютагай аха захатан баяраар гэрэлтэhэн шарайтайнууд, гое hайхан буряад дэгэл хубсаhаяа үмдэнхэйнууд музейн үүдэ нээжэ оробод.

Музейн ажалшад алда хадагаа дэлгэн, айлшадаа халуухан сайгаар  угтабад. Буужа ерэһэн айлшадай дунда һаалишад, хонишод, багшын ажалай ветеранууд, ара талын ажалшад, ба дайнай үеын үхиибүүдшье байба. Хэмжээ ябуулгада Агын хоердохи дунда һургуулиин һурагшад, багшанарай колледжын оюутад хабаадалсаа.

Музейн ажалтад удха түгэлдэр үзэсхэлэнгүүдтэй танилсуулаа. Харин тиихэ үедөө шэнэ үеын маягаар музейн экспонадуудые хэрэглэн үхибүүд ба аха захатанай хоорондо “Агын буряадай түүхэ”, “Буряад хубсаһан”, “Һэеы гэр”, “Табан хушуу мал” гэһэн шатануудһаа бүридэһэн квест — наада эмхидхэжэ олониие һонирхуулаа. Гүн удхатай энэ хэрэгтэ залуушуул ба аха захатан хоер можо боложо хубаараад, ехэ  урматайгаар хабаадаа.

“Ульһа дулаахан уулзалгын” үедэ айлшадта буряад арадай “шагай наадан”, “баргай наадан” ба “сомпи” уяха шадабарида һүргаха мастер-классууд дурадхагдаа. Тэрэнээ хажуугаар “Үзөөн нютагай һаалишадта – алдар соло!” гэһэн гэрэл-зурагуудһаа бүридэһэн стенд дэлгээгдээ. Нютагтаа мэдээжэ болоhон Баир Дондоков ба Бадмажаб Батоев хоерой эрхилhэн үнсын хэрэгэй ажахы түхай видеобаримтанууд айлшадай анхарал татаа.

Элинсэгэй һайхан заншал, түрэл буряад хэлэеэ ургажа ябаа залуу үетэндэ хайшан гэжэ дамжуулха, яажа буряад сэдьхэлтэй болгохо тухай гүнзэгы удхатай хөөрэлдөөн эмхидхэгдээ.

Саашадаа иимэ уулзалгануудые үргэнөөр эмхидхэхэ тухай шиидхэбэри абтаа. Аха захатантай уулзажа, намтарһаань һонин ушарнуудые мэдэжэ,  hургаал заабари абажа байхада, залуу үетэндэ  хэды туhатайб даа! Аха захатанаймнай доторойнь ульһа дулаахан  сэсэн бодол, дэлгэр сэдьхэлэйнь һайхан баялиг сэгнэшэгүй ха юм.

Удха түгэлдэр уулзалгын эсэстэ хамтын фото — зурагууд буулгагдаа. Удаань бүгэдөөрөө ехорто дүхэриглэн, хүгжэм дуунай аялга доро хатар – наадан дэлгээгдээ.

Сэбэгэй Гомбожабай нэрэмжэтэ үндэһэтэнэй музейн ажалшадай ашаар «Ульhа дулаахан уулзалга» гэжэ шэнэ түлэблэл  эхиеэ абажа, эгээ түрүүшынхиеэ үнгэргэгдэбэ. Саашадаа Агын тойрогой болон Үбэр Байгалай хизаарай ветеранудтай хамта түсэблэжэ, нютаг бүхэнэй аха захатантай иимэ уулзалгануудые эмхидхэхэ заншалай эхин табигдаба гээшэ. Ургажа ябаа залуу үетэн ба аха захатан уулзуулгада жэнхэни буряад хэлээрээ хөөрэлдэжэ, үндэhэн ёhо заншалаа һэргээжэ, ерээдуй сагта араднай хүсэ шадал, ухаан бодол түгэлдэр, урагшатай hайн байхань дамжаггүй!

Ш.Б. Арсаланова, Агын тойрогой Сэбэгэй Гомбожабай нэрэмжэтэ үндэһэтэнэй музейн захиралай орлогшо

Дата публикации: 17.05.2024
В новости