Буряад зондо хабаатай сээрлэхэ зүйлнүүд

Буряад зондо хабаатай сээрлэхэ зүйлнүүд

Буряад зондо хабаатай сээрлэхэ зүйлнүүд

— Хүнэй дээгүүр гарахагүй, үхэһэн хүн дээгүүр алхажа гарадаг. Барилдаанай бүхэшүүл диилэһэн бүхынгөө дээгүүр алхан гаража болоно;

— Бага хүүгэн эрхы хургаяа хүхэдэг байбал, эжынгээ үхэхыень зүгнэхэ;

— Ехээр унтахада сээртэй, наһан богони болохо, эртэ бодоһон хүнэй наһан ута байха;

— Үглөөгүүр эртэ бодоод, унтари хэбтэриеэ сэбэрээр заһаад ябабал, хамаг хэрэг бүтэсэтэй байха;

— Хүлөө хүл дээрээ табижа һуухада сээртэй, зоболонгоо диилэжэ ядаха;

— Эхэнэр хүнэй хормойн доогуур толгойгоо шургуулхагүй, хий морин унаха;

— Хүнэй мүр дээрэ гараа табихагүй, табюулһан хүнэй хий мориндо муу ашаан;

— Аман соогоо эгтээ дуу гүнгэнэжэ ябахагүй, сэдьхэлдэ хии орохо;

— Хоёр хүн хүлэйнгээ улые ниилүүлхэгүй, эбээ таһарха, муудалдаха;

— Унтажа байһан үхибүүнэй (мүн бэшэшье хүнэй) зураг абахагүй, һүнэһэниинь төөрихэ;

— Абынгаа байхада, хүбүүниинь һахал табиха ёһогүй, ёро муутай;

— Абхуулһан үһэеэ эндэ тэндэ хаянгүй, мориной хүлөөр гэшхүүлхэдэ һайн;

Цырен -Ханда Дарибазарова

Дата публикации: 13.10.2023
В новости