Всебурятский диктант «Эрдэм» 2024 года

Всебурятский диктант «Эрдэм» 2024 года

Дата публикации: 21.03.2024

Амар мэндээ, хүндэтэ нүхэд!

Байгша оной мартын 23-да «Эрдэм» гэhэн Бүхэдэлхэйн диктант бэшэгдэхэнь.
Сэбэгэй Гомбожабай нэрэмжэтэ үндэһэтэнэй Ага тойрогой музейн олониитэ энэ хэмжээ ябуулгада оролсохыетнай урина.
Мартын 23-да, үдэрэй 15 сагта таанадаа угтан байхаяа мэдүүлнэ.
Буряад дэгэлээ үмдөөд, гэр бүлөөрөө ерэжэ, буряад хэлэнэй hайндэртэ хабаадагты!
Манай хаяг: Ага тосхон, Комсомольская гудамжа,11.
Холбоо бариха утаһан: 8-914-482-07-52 – Сэржуня Баторовна

В афиши